شماره حساب

مبلغ را به شماره حساب 1690-7537-9971-6037 به نام مهدی مومنی واریز نمایید و  پس ازآن چهار رقم آخر  شماره کارت واریزی خود را به شماره 09121312914 پیامک نمایید .
 


URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/138828/شماره-حساب/