بیوگرافی

بیوگرافی

بسمه تعالی

رزومه علمی و اجرایی دکتر مهدی مومنی

الف . مشخصات عمومی

1.نام : مهدی                 2. نام خانوادگی : مومنی                3. تاریخ تولد : 5/6/1347

4.  شماره تماس :  09121312914   

 5. پست الکترونیک :

Momeni_law@yahoo.com             

ب . تحصیلات              رشته تحصیلی                  دانشگاه محل تحصیل     سال قبولی

1.کارشناسی            حقوق قضایی                       دانشگاه  شهید بهشتی        1365

2.کارشناسی ارشد     حقوق جزایی و جرم شناسی      دانشگاه تربیت مدرس          1370

3.دکتری            حقوق کیفری  و جرم شناسی        دانشگاه تربیت مدرس           1386       
 
ج.سوابق تدریس

نام دانشگاه                                    عناوین دروس                      زمان

 1.دانشگاه پیام نور دامغان      دروس حقوق کیفری و جرم شناسی               از 1372  

 2.دانشگاه پیام نور شاهرود            دروس  حقوق کیفری                    1377-1379

 3.دانشگاه پیام نور سمنان             دروس حقوق کیفری وتجارت و اساسی   1377-1379

 4.دانشگاه پیام نور گرمسار          دروس حقوق تجارت و اساسی             1378-1379

 5.دانشگاه پیام نور تهران             دروس حقوق کیفری  ، کارتحقیقی         1387 تاکنون

راهنمایی و مشاوره  و داوری

پایان نامه های کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق بین الملل

6. دانشگاه آزاد اسلامی دامغان     دروس حقوق کیفری و جرم شناسی           1371-1375

7.دانشگاه شاهد  تهران              حقوق جزای عمومی ، آیین دادرسی کیفری        1388

9. شهرداری تهران                 تخلفات  اداری ، آیین نگارش و مکاتبات حقوقی    1387

د.کتاب ها

1. مبانی حقوق جزای بین الملل ایران       1380- 1392  چاپ اول تا دهم         شهردانش

2.جایگاه عنصر روانی در مسئولیت کیفری        1389                              شهردانش

3.بررسی ابعاد حقوقی تحریم های بین المللی شورای امنیت    1392                   مجد

4. اصول  قانونی بودن جرایم و مجازات ها  در حقوق بین المللی کیفری  1392      میزان                    

ه. مقالات

1.جرم تبانی  علیه امنیت کشور در حقوق ایران   - مجله علمی پژوهشی مدرس           1389

2.بررسی تطبیقی چگونگی و میزان حاکمیت اصول قانونی بودن جرایم و مجازات ها درفقه امامیه و دادرسی های کیفری بین المللی نورنبرگ و توکیو – مجله علمی پژوهشی مطالعات فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سمنان    1391

3.فلسفه اگزیستانسیالیسم وحقوق کیفری  - در مجموعه مقالات همایش                        1388

4.تحلیل حقوقی عملکرد امام خمینی(ره) در خصوص سلمان رشدی – مجله معرفت         1380 

5.مصونیت جزایی دیپلماتیک در حقوق ایران و اسلام    - مجله معرفت                     1381

6. وضع تحریم های بین المللی توسط شورای امنیت –    درمجموعه مقالات               1392 

7.تحول اصل قانونی بودن جرم در خصوص جنایت ضد بشریت در پرتو تحول محاکم کیفری بین المللی  ارائه شده  در همایش بین المللی – تهران  1392

و.همایش های علمی

1. دبیر علمی  همایش حقوق جزا و کودک – دانشگاه آزاد اسلامی دامغان                 1373

2. دبیر علمی همایش مدیریت منابع انسانی – دانشگاه پیام نور دامغان                      1376

3. دبیر علمی همایش جایگاه عنصر روانی درمسئولیت کیفری  دانشگاه پیام نور دامغان   1388

4.رئیس نشست علمی تاثیر معماری شهری برپیشگیری از وقوع جرم – جشنواره برترین های پژوهش معاونت حقوقی شهرداری تهران   1389

5.رئیس کمیته علمی و دبیر همایش بررسی ابعاد تحریم های بین المللی از منظر موازین حقوق بشر - دانشگاه پیام نور دامغان    1391

ز.مسئولیت های اجرایی

1.مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی دامغان                  1372- 1375

2. رئیس دانشگاه پیام نور دامغان                                  1374- 1377

3.مدیر گروه حقوق دانشگاه پیام نور استان سمنان                        1386

4. عضو شورای آموزشی منطقه 9 دانشگاه پیام نور                     1377

5.عضو حقوقدان کمیته انضباطی دانشگاه پیام نور استان سمنان          1386  

6.عضو هیات مدیره انجمن علمی حقوق ورزشی  وزارت علوم         1391

با احترام – مهدی مومنی