جرم تبانی علیه امنیت کشور در حقوق ایران

جرم تبانی علیه امنیت کشور در حقوق ایران

جرم تبانی علیه امنیت کشور یکی از جرایم ضد امنیت می باشد. مقاله حاضر به بررسی این جرم به صورت تطبیقی در حقوق ایران ونظام های کامن لو و رومی ژرمنی و نیز فقه اسلامی می پردازد. این مقاله در فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس تابستان د1389 به چاپ رسیده است.

دریافت فایل