حقوق هسته ای - منابع

حقوق هسته ای - منابع

Description: http://www.dadkhahi.net/law/images/pic1.jpg

Description: http://www.dadkhahi.net/law/images/bism2.gif

 
 
 

 

 

 

 

Description: http://www.dadkhahi.net/law/images/flag1.gif

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


 

 


یکی از منابع حقوق هسته ای کنوانسیون های بین المللی حاوی موازین و مقررات حاکم بر حقوق هسته ای است. در این بین اساسنامه آژانس بین المللی انرژی هسته ای از جایگاه ویژه ای برخوردار است.  ایران در تاریخ ششم خرداد 1337 با تصویب اساسنامه یاد شده ، بطور رسمی به آن ملحق شده و از جمله اعضای آژانس می باشد.

متن کامل اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی:
 

ماده اول - در تاسیس موسسه
اصحاب این اساسنامه یک موسسه بین المللی انرژی اتمی که من بعد در این اساسنامه بنام موسسه خوانده خواهد شد طبق مبانی و شرایط مصرحه ذیل تاسیس می کنند.


ماده دوم - در مقاصد
موسسه خواهد کوشید تا سهم انرژی اتمی را در صلح سلامت و سعادت سراسر جهان تسریع کند و توسعه بخشد و تا جائی که بدان قادر باشد کسب اطمینان خواهد کرد که هر کمکی که بوسیله موسسه یا بنا به تقاضای آن و یا تحت سرپرستی و نظارت آن بعمل خواهد آمد برای پیشرفت هیچ منظور نظامی مورد استفاده قرار نگیرد.


ماده سوم - در وظایف
الف- موسسه مجاز است:
1- تحقیق درباره انرژی اتمی و توسعه آن و استفاده عملی از آن را برای مقاصد غیر نظامی در سراسر جهان تشویق و مساعدت نماید و در صورتیکه از موسسه تقاضا شده باشد جهت تامین انجام خدمات یا تهیه مواد و وسایل و تاسیسات برای یک عضو موسسه از طرف عضو دیگر به عنوان واسطه عمل کند و نیز جهت تحقیق در انرژی اتمی و توسعه آن و استفاده عملی از آن در مقاصد غیر نظامی هم عمل یا خدمت مفیدی را انجام دهد.
2- به منظور تامین وسائل تحقیق درباره انژی اتمی و توسعه آن و استفاده عملی از آن در مقاصد غیر نظامی و از جمله تولید نیروی برق با توجه لازم به احتیاجات نواحی عقب مانده جهان طبق این اساسنامه مواد و خدمات و تجهیزات و تاسیسات ضروری را تدارک و تحویل نماید.
3- مبادله اطلاعات علمی و فنی را جهت استفاده از انرژی اتمی در مقاصد غیر نظامی تسهیل کند.
4- مبادله و تعلیم دانشمندان و کارشناسان را در زمینه استفاده غیر نظامی از انرژی اتمی تشویق نمایند.
5- جهت حصول اطمینان بر اینکه مواد شکاف پذیر مخصوص و سایر مواد و خدمات و تجهیزات و تاسیسات و اطلاعاتی که بوسیله موسسه یا طبق تقاضای آن و یا تحت سرپرستی و نظارت آن تدارک شده در پیشرفت هیچ منظور نظامی مورد استفاده قرار نگیرد تدابیر احتیاطی اتخاذ و اجرا کند و این تدبیر احتیاطی را طبق تقاضای اصحاب این اساسنامه برقراردادهای دو یا چند جانبه مشمول دهد و یا بنابر تقاضای یک دولت هرگونه فعالیت آن دولت را در زمینه انرژی اتمی مشمول این تدابیر احتیاطی سازد.
6- برای حفظ سلامتی و تقلیل مخاطرات جانی و مالی و (از جمله درباره شرایط کار) با مشورت و عنداللزوم با همکاری مقامات صالح سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی مربوطه آن مقرراتی اساسی (استاندارد) وضع و یا اقتباس نماید وجهت اجرای این مقررات اساسی چه در مورد عملیات خود موسسه و چه مورد عملیات مربوط به استعمال مواد و استفاده از خدمات و تجهیزات و تاسیسات و اطلاعاتی که بنا بر تقاضای موسسه یا تحت نظارت و سرپرستی آن بعمل می آید تدابیر لازم اتخاذ کند و نیز ترتیب مقتضی بدهد که بر حسب تقاضای اصحاب و این اساسنامه و مقررات اساسی مزبور در مورد عملیات مربوط به قراردادهای دو یا چند جانبه و همچنین در صورت تقاضای یک دولت در مورد کلیه عملیات آن دولت در زمینه انرژی اتمی به موقع اجرا درآید.
7- هرگاه در یک منطقه به خصوص وسائل و تاسیسات و تجهیزات موجود غیر کافی و یا استفاده از آن فقط تحت شرایطی میسر باشد که رضایت بخش شناخته نشود هر نوع وسائل و تاسیسات و تجهیزاتی که جهت انجام اقدامات مجاز موسسه مفید باشد تهیه و یا ایجاد کند.
ب- موسسه ضمن انجام وظایف خود:
1- در فعالیتهای خود به قسمی عمل خواهد کرد که با هدفها و اصول سازمان ملل متحد به منظور پیشرفت صلح و تعاون بین المللی و یا سیاست متخذه از طرف ملل متحد به منظور تحقق یک خلع سلاح تضمین شده در سراسر جهان و با سایر قراردادهای بین المللی که به منظور اجرای چنین سیاستهائی بوجود آمده است منطبق باشد.
2- برای حصول اطمینان از اینکه مواد شکافت پذیر مخصوصی که موسسه دریافت می دارد جز در مقاصد غیر نظامی به مصرف نخواهد رسید بر استعمال مواد مزبور نظارت برقرار خواهد ساخت.
3- منابع و ذخایر خود را در سراسر جهان به قسمی توزیع خواهد کرد که استعمال موثر و تا حداکثر استفاده عموم از مصرف آن در جمیع مناطق جهان با توجه به احتیاجات مخصوص نواحی عقب افتاده جهان تامین گردد.
4- گزارشهای سالیانه ای از فعالیت های خود به مجمع عمومی سازمان ملل و عندالاقتضا به شورای امنیت تسلیم خواهد کرد و هرگاه در حدود فعالیتهای موسسه مسائلی پیش آید که در صلاحیت شورای امنیت باشد موسسه شورای مزبور را که مسوولیت اصلی صلح و امنیت جهان را به عهده دارد از آن مستحضر خواهد ساخت و همچنین موسسه می تواند اقداماتی را که طبق این اساسنامه بدان مجاز می باشد و از جمله اقداماتی که در بند 3 ازماده 12 پیش بینی شده بعمل آورد.
5- گزارشهایی را به شورای اقتصادی و اجتماعی و سایر مقامات ملل متحد در خصوص مسائلی که در صلاحیت آنها است تسلیم می نماید.
پ- کمکی را که موسسه ضمن انجام وظایف خود به اعضای خود می کند مقید به هیچ شرط سیاسی و اقتصادی و نظامی یا هر شرط دیگری که مغایر با مقررات این اساسنامه باشد نخواهد نمود.
ت- بشرط رعایت مقررات این اساسنامه و مقررات قراردادهایی که بین یک دولت یا دسته ای از دولتها طبق مقررات این اساسنامه یا با موسسه منعقد شده باشد موسسه فعالیتهای خود را با توجه به حق حاکمیت دولتها به عمل خواهد آورد.


ماده چهارم - در عضویت
الف- اعضای موسس این موسسه عبارتند از دولی که عضو سازمان ملل متحد یا یکی از موسسات تخصصی آن بوده و این اساسنامه را در ظرف نود روز از تاریخی که برای امضا آماده می شود امضا و سند تصویب را تسلیم نموده باشند.
ب- اعضای دیگر موسسه دولتهایی هستند که اعم از داشتن یا نداشتن عضویت در سازمان ملل متحد با یکی از موسسات تخصصی آن عضویت آنها بنا به توصیه هیات مدیره از طرف کنفرانس عمومی تصویب شود و سند الحاق به این اساسنامه را تسلیم نمایند.
هنگام توضیح یا پذیرفتن دولتی به عضویت موسسه هیات مدیره و کنفرانس عمومی درباره قدرت و تمایل آن دولت به ایفای تعهداتی که به اعضای موسسه تعلق خواهد گرفت با توجه به قدرت و تمایل آن دولت به اجرای مقاصد و اصول منشور ملل متحد اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
پ- موسسه بر اصل تساوی حق حاکمیت جمیع اعضای آن مبتنی می باشد و برای اینکه حقوق و امتیازات ناشی از عضویت موسسه برای کلیه اعضاء تامین گردد جمیع اعضا موظفند تعهداتی را که طبق این اساسنامه به عهده گرفته اند با حسن نیت اجرا کنند.


ماده پنجم - در کنفرانس عمومی
الف- یک کنفرانس عمومی مرکب از نمایندگان کلیه اعضای موسسه یا به صورت عادی سالیانه و یا بر حسب دعوت مدیرکل که طبق تقاضای هیات مدیره یا اکثریت اعضا به عمل خواهد آمد بصورت فوق العاده انعقاد خواهد یافت محل اجلاس این کنفرانس مقر دائمی موسسه خواهد بود مگر اینکه کنفرانس عمومی تصمیم دیگری اتخاذ کند.
ب- هر یک از اعضا در این کنفرانس ها یکنفر نماینده خواهد داشت که می تواند اعضای علی البدل و مشاورینی همراه خود داشته باشد هزینه حضور هر نمایندگی بوسیله عضو ذینفع تادیه خواهد شد.
پ- کنفرانس عمومی در آغاز هر دوره اجلاسیه یکنفر رییس و متصدیان دیگری را که لازم باشد انتخاب خواهد کرد و این منتخبین در طول دوره اجلاسیه انجام وظیفه خواهند نمود کنفرانس عمومی با رعایت مقررات این اساسنامه نظامنامه داخلی خود را وضع می نماید. هر عضو دارای یک رای خواهد بود. تصمیمات مربوط به مسائلی که در بند ح از ماده 14 و قسمت یک بند پ ازماده 18 و بند ب از ماده 19 پیش بینی شده به اکثریت دو ثلث اعضای حاضر و رای دهنده اتخاذ خواهد شد تصمیمات مربوط به مسائل دیگر از جمله اینکه کدام مسائل یا کدام دسته از مسائل جدید باید به اکثریت دو ثلث آراء حل شود منوط به اکثریت آراء اعضای حاضر و رای دهنده خواهد بود حد نصاب با اکثریت اعضا حاصل می گردد.
ت- کنفرانس عمومی می تواند کلیه مسائل و اموری را که در حدود این اساسنامه بوده و یا به اختیارات و عملیات یکی از مقامات پیش بینی شده در این اساسنامه ارتباط داشته باشد مورد بحث قرار دهد و به اعضای موسسه و هیات مدیره و یا به هر دو در باب مسائل و امور مزبور توصیه هایی بنماید.
ث- کنفرانس عمومی:
1- اعضا هیات مدیره را طبق ماده 6 انتخاب می کند.
2- پذیرش اعضای جدید را طبق ماده 4 تصویب می نماید.
3- امتیازات و حقوق هر عضو را طبق ماده 19 معلق می سازد.
4- گزارش سالیانه هیات مدیره را مورد مداقه قرار می دهد.
5- طبق ماده 14 بودجه موسسه را بنا به توصیه هیات مدیره تصویب می نماید و با این که بودجه مزبور را کلا یا جزئا به ضمیمه توصیه های خود به هیات مدیره اعاده می دهد که از نو به کنفرانس تقدیم کنند.
6- گزارشهائی که باید به سازمان ملل متحد تسلیم شود به طوری که در قرارداد مربوط به مناسبات موسسه با سازمان ملل پیش بینی شده به استثنای گزارشهای مذکوره در بند ب از ماده 12 را تصویب می کند و یا آنرا به ضمیمه توصیه های خود به هیات مدیره عودت می دهد.
7- هر قراردادی را که بین موسسه و سازمان ملل یا موسسات دیگر بسته می شود به طوریکه در ماده 16 پیش بینی شده تصویب می کنند یا آن را به ضمیمه توصیه های خود به هیات اعاده می دهند و هیات مدیره آنرا مجددا به کنفرانس عمومی تقدیم می نماید.
8- قواعد و حدودی را که هیات مدیره می تواند در حیطه آن طبق بند ج از ماده 14 مبادرت به استقراض نماید و نیز شرایط قبول وجوهی که داوطلبانه به موسسه تقدیم می شود و همچنین طبق بند ج از ماده 14 طریق مصرف وجوه عمومی مذکور در آن بند را تصویب می کند.
9- اصلاحات در این اساسنامه را طبق بند پ از ماده 18 تصویب می کند.
10- انتصاب مدیرکل را طبق بند الف از ماده 7 تصویب می نماید.
ج- کنفرانس عمومی صلاحیت دارد:
1- درباره هر مطلبی که هیات مدیره به خصوص برای کسب تکلیف به کنفرانس عمومی احاله می کند اخذ تصمیم نماید.
2- موضوعاتی را برای بررسی به هیات مدیره ارجاع و یا از هیات مزبور تسلیم گزارشهایی را درباره هر موضوعی که به عملیات موسسه مربوط باشد درخواست کند.


ماده ششم - ماده واحده - اصلاحیه ماده ششم اساسنامه موسسه بین المللی انرژی اتمی که
در تاریخ 28 سپتامبر 1970 (6 مهر ماه 1349) در وین به تصویب چهاردهمین
اجلاسیه کنفرانس عمومی موسسه بین المللی انرژی اتمی رسیده تصویب و اجازه
تسلیم سند تصویب آن داده می شود. قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن اصلاحیه
ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه 16/3/1350 در جلسه
روز دوشنبه سی و یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب
مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا جعفر شریف امامی
ماده ششم اساسنامه موسسه بین المللی انرژی اتمی
(با کلیه اصلاحات تا سپتامبر 1970)
ماده ششم - در هیات مدیره
الف - هیات مدیره به ترتیب ذیل تشکیل خواهد شد:
اول - هیات مدیره ای که به علت انقضای دوره باید کنار رود برای عضویت در
هیات مدیره نه نفر اعضا را که در تکنولوژی انرژی اتمی منجمله تولید مواد
خام از سایرین مجرب تر باشند تعیین می کند به علاوه از هر یک از مناطقی که
ذیلا ذکر می شود برای عضویت در هیات مدیره عضوی را که در تکنولوژی اتمی و
منجمله تولید مواد خام مجرب تر باشد به شرط آن که منطقه مزبور نماینده ای
در میان عضو مذکور در فوق نداشته باشد معین می نماید.
1 - آمریکای شمالی .
2 - آمریکای لاتین .
3 - اروپای غربی .
4 - اروپای شرقی .
5 - آفریقا.
6 - خاورمیانه و آسیای جنوبی .
7 - آسیای جنوب شرقی و اقیانوس آرام .
8 - خاور دور.
دوم - کنفرانس عمومی برای عضویت در هیات مدیره - اعضای زیر را انتخاب
می نماید:
الف - بیست عضو با رعایت این که مناطق مصرحه در قسمت (الف - 1) این ماده
باید در شورا به طور منصفانه نمایندگی داشته باشد به نحوی که هیات مدیره
همواره دارای پنج نماینده از منطقه آمریکای لاتین و چهار نماینده از منطقه
اروپای غربی و سه نماینده از منطقه اروپای شرقی و چهار نماینده از منطقه
آفریقا و دو نماینده از منطقه خاورمیانه و آسیای جنوبی و یک نماینده از
منطقه آسیای جنوب شرقی و اقیانوس آرام و یک نماینده از طرف منطقه خاور
دور باشد.
هیچ یک از اعضای این گروه نمی تواند بعد از انقضای دوره خدمت به نمایندگی
در همان گروه انتخاب شود.
ب - یک عضو دیگر از میان اعضا مناطق زیر:
خاورمیانه و آسیای جنوبی .
آسیای جنوب شرقی .
اقیانوس آرام و خاور دور.
ج - یک عضو دیگر از میان اعضا مناطق زیر:
آفریقا
خاورمیانه و آسیای جنوبی
آسیای جنوب شرقی و اقیانوس آرام .
ب - انتخابات مصرحه در (الف - 1) این ماده منتهای شصت روز قبل از هر اجلاس
کنفرانس عمومی عادی سالانه به عمل خواهد آمد - انتخابات پیش بینی شده در
قسمت (الف 2) این ماده طی دوره های اجلاسیه کنفرانس عمومی عادی صورت خواهد
گرفت .
ج - اعضایی که طبق مقررات قسمت (الف - 1) این ماده در هیات مدیره عضویت
یافته اند از پایان اجلاس کنفرانس عمومی عادی سالانه که آنها را تعیین نموده
تا پایان اجلاس کنفرانس عمومی عادی سالانه آینده متصدی این سمت خواهند بود.
د - اعضایی که طبق قسمت (الف 2) این ماده در هیات مدیره عضویت یافته اند
از پایان هر اجلاس هر کنفرانس عمومی عادی سالانه متصدی این سمت خواهند بود.
ه - هر یک از اعضای هیات مدیره دارای یک رای می باشد. تصمیمات مربوط به
میزان بودجه موسسه طبق مقررات مندرج در بند ح از ماده 14 به اکثریت دو
ثلث اعضا حاضر و رای دهنده اتخاذ می گردد. تصمیمات مربوط به مسایل دیگر و
منجمله این که کدام مسائل جدید باید به اکثریت دو ثلث آرا حل گردد به
اکثریت آرا اعضا حاضر و رای دهنده اتخاذ خواهد شد. حد نصاب با اکثریت دو
ثلث اعضا هیات مدیره حاصل می شود.
و - هیات مدیره مجاز است طبق این اساسنامه و با توجه به مسئولیتهای خود
در قبال کنفرانس عمومی که در این اساسنامه پیش بینی شده است وظایف موسسه
را انجام دهد.
ز - هیات مدیره در مواقعی که خود تصمیم می گیرد تشکیل جلسه خواهد داد. این
اجلاسات در مقر دائمی موسسه خواهد بود مگر این که از طرف هیات تصمیم دیگری
اتخاذ گردد.
ح - هیات مدیره از میان اعضا خود رییس و متصدیان دیگر را انتخاب خواهد
کرد و با توجه به مقررات این اساسنامه آیین نامه داخلی خود را وضع
می نماید.
ط - هیات مدیره می تواند کمیته هایی را که مقتضی بداند تشکیل دهد. هیات
مدیره می تواند در روابط خود با سایر سازمانهای اشخاصی را به نمایندگی خود
معین کند.
ی - هیات مدیره هر سال گزارشی در خصوص امور موسسه و کلیه طرحهایی که از
طرف موسسه تصویب شده برای تقدیم به کنفرانس عمومی تهیه می نماید.
همچنین هیات مدیره گزارشهایی را که موسسه موظف است یا ممکن است موظف گردد
که به سازمان ملل یا هر سازمان دیگری که کار آن مربوط به کار موسسه باشد
تسلیم نماید، برای تقدیم به کنفرانس عمومی تهیه خواهد نمود. این گونه
گزارشها و نیز گزارش سالانه لااقل یک ماه قبل از اجلاس کنفرانس عمومی عادی
به اعضا تسلیم خواهد شد.
اصلاحیه ماده 6 اساسنامه موسسه بین المللی انرژی اتمی
(سپتامبر 1970)
الف - به جای قسمتهای (الف - 1) تا (الف - 3) متن زیر نوشته شود:
اول - هیات مدیره ای که به علت انقضای دوره باید کنار رود برای عضویت در
هیات مدیره نه نفر از اعضا را که در تکنولوژی انرژی اتمی منجمله تولید
مواد خام از سایرین مجرب تر باشند تعیین می کند. به علاوه هر یک از مناطقی
که ذیلا ذکر می شود برای عضویت در هیات مدیره عضوی را که در تکنولوژی انرژی
اتمی و منجمله تولید مواد خام مجرب تر باشد.
به شرط آن که منطقه مزبور نماینده ای در میان نه عضو مذکور در فوق نداشته
باشد معین می نماید.
1 - آمریکای شمالی .
2 - آمریکای لاتین .
3 - اروپای غربی .
4 - اروپای شرقی .
5 - آفریقا.
6 - خاورمیانه و آسیای جنوبی .
7 - آسیای جنوب شرقی و اقیانوس آرام .
8 - خاور دور.
دوم - کنفرانس عمومی برای عضویت در هیات مدیره اعضای زیر را انتخاب
می نماید:
الف - بیست عضو با رعایت این که مناطق مصرحه در قسمت (الف - 1) این ماده
باید در شورا به طور منصفانه نمایندگی داشته باشد به قدری که هیات مدیره
همواره دارای پنج نماینده از منطقه آمریکای لاتین و چهار نماینده از منطقه
اروپای غربی و سه نماینده از منطقه اروپای شرقی و چهار نماینده از منطقه
آفریقا و دو نماینده از منطقه خاورمیانه و آسیای جنوبی و یک نماینده از
منطقه آسیای جنوب شرقی و اقیانوس آرام و یک نماینده از منطقه خاور دور
باشد. هیچ یک از اعضای این گروه نمی تواند بعد از انقضای دوره خدمت به
نمایندگی در همان گروه انتخاب شود.
ب - یک عضو دیگر از میان اعضا مناطق زیر:
خاورمیانه و آسیای جنوبی .
آسیای جنوب شرقی .
اقیانوس آرام و خاور دو.
ج - یک عضو دیگر از میان اعضا مناطق زیر:
آفریقا
خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی .
آسیای جنوبی و اقیانوس آرام .
ب - در بند ب
1 - در جمله اول - به جای قسمت (الف - 1) و (الف - 2) (قسمت الف - 1) قید
شود.
2 - در جمله دوم - به جای قسمت (الف - 3) قسمت (الف - 2) قید شود.
ج - در بند ح - به جای قسمتهای (الف - 1) و (الف - 2) قسمت (الف - 1) قید
شود.
در بند د - به جای قسمت (الف - 3) قسمت (الف - 2) قید شود و جمله دوم حذف
گردد.
اصلاحیه فوق منضم به قانون اصلاح ماده ششم اساسنامه موسسه بین المللی انرژی
اتمی می باشد.
رییس مجلس سنا جعفر شریف امامی


ماده هفتم - در کارمندان
الف) یک مدیرکل در راس کارمندان موسسه قرار دارد این مدیر کل را هیات مدیره با تصویب کنفرانس عمومی برای مدت چهار سال تعیین می کند مدیرکل عالی ترین مامور اداری موسسه می باشد.
ب) مدیرکل مسوول انتصابات و سازمان و انجام وظیفه از طرف کارمندان می باشد و تحت اختیار و نظارت هیات مدیره قرار دارد. مدیرکل وظایف خود را طبق مقرراتی انجام خواهد داد که از طرف هیات مدیره وضع شده باشد.
پ) هیات کارمندان موسسه آن گونه کارشناسان علمی و فنی و سایر افراد ذیصلاحیتی را که برای انجام مقاصد و وظایف موسسه لازم باشد نیز شامل خواهد بود موسسه این اصل را رعایت خواهد نمود که تعداد کارمندان دائمی آن به حداقل باشد.
ت) در انتخاب و استخدام و تعیین کیفیت کار بدین نکته توجه اساسی معطوف خواهد شد که کارمندانی واجد بالاترین میزان کاردانی و صلاحیت فنی و فضائل اخلاقی برگزیده و تعیین شوند. به شرط رعایت اصل مذکور در فوق به تشریک مساعی اعضای موسسه و اهمیت استخدام به طریقی که از لحاظ جغرافیایی مظهر وسیع ترین منطقه ممکنه باشد نیز توجه لازم مبذول خواهد گشت.
|ترتیب و شرایط استخدام و حقوق و خاتمه خدمت کارمندان طبق مقرراتی خواهد بود که هیات مدیره بنا بر مفاد این اساسنامه و همچنین با رعایت قواعد عمومی که بنا بر توصیه هیات از طرف کنفرانس عمومی تصویب شده باشد وضع نماید.
ج) مدیرکل و کارمندان در انجام وظایف خود از هیچ مقامی غیر از موسسه نه کسب تکلیف و نه قبول دستور خواهند کرد و از هر اقدامی که ممکن است در وضع آنان به عنوان یک کارمند موسسه موثر باشد خودداری خواهند کرد و نظر به مسوولیتهایی که در قبال موسسه دارند هیچ سر صنعتی یا اطلاعات محرمانه دیگری که در نتیجه انجام وظایف رسمی موسسه بر آنان مکشوف شده افشا نخواهند کرد. هر یک تعهد می کند که جنبه بین المللی وظایف مدیرکل و کارمندان را محترم دارد و در صدد نباشد که آنان را در انجام وظایف خود تحت تاثیر قرار دهد.
چ- اصطلاح کارمندان در این ماده شامل مستحفظین نیز می گردد.


ماده هشتم - در تبادل اطلاعات
الف) هر یک از اعضا باید اطلاعاتی را که به تشخیص خود برای موسسه مفید می شناسد در اختیار آن بگذارد.
ب) هر یک از اعضا تمام اطلاعات علمی را که در نتیجه کمک موسسه طبق ماده 11 حاصل شده باشد در اختیار موسسه خواهد گذاشت.
پ) موسسه اطلاعاتی را که طبق بندهای الف و ب این ماده تحصیل شده است جمع آوری می کند و به صورتی قابل استفاده در دسترس قرار می دهد.
موسسه جهت تشویق تبادل اطلاعات در خصوص اهمیت انرژی اتمی و استفاده های غیر نظامی از آن اقدامات مثبتی بعمل خواهد آورد و برای این مقصود بین اعضا خود به عنوان یک رابط عمل خواهد کرد.


ماده نهم - در تدارک و تحویل مواد
الف- اعضا می توانند هر مقدار مواد شکافت پذیر مخصوص را که مقتضی بدانند و تحت شرایطی که با موسسه مورد توافق قرار گرفته باشد در اختیار موسسه بگذارند موادی که تحت اختیار موسسه گذاشته می شود ممکن است بنا بصوابدید عضوی که آن را تدارک می کند به وسیله همان عضو و یا با موافقت موسسه در انبارهای موسسه نگاهداری شود.
ب- اعضا همچنین می توانند مواد اولیه ای را که درماده 20 تعریف شده و نیز مواد دیگری را در اختیار موسسه بگذارند میزان این گونه مواد را که موسسه طبق موافقتهای مقرر در ماده 13 قبول خواهد کرد هیات مدیره تعیین خواهد نمود.
پ- هر عضوی میزان و صورت و ترکیب مواد شکافت پذیر مخصوص و مواد اولیه و سایر موادی را که حاضر است با متابعت از قوانین خود بلافاصله یا در طی مدت مقرره از طرف هیات مدیره در اختیار موسسه بگذارد به استحضار موسسه خواهد رسانید.
ت- هر عضوی بنا به تقاضای موسسه از موادی که در اختیار آن گذاشته است هر مقداری را که موسسه تعیین کند بلافاصله به عضو دیگر یا دسته ای از اعضا تحویل خواهد داد و نیز هر مقدار از مواد مزبور را که واقعا برای عملیات و تحقیقات علمی در تاسیسات موسسه ضروری باشد بلافاصله به خود موسسه تحویل خواهد نمود.
ث- میزان و صورت و ترکیب موادی که به وسیله هر عضو در اختیار موسسه گذاشته شده می تواند در هر موقع با موافقت هیات مدیره تغییر یابد.
ج- اطلاعات بدوی طبق بند پ این ماده باید طی سه ماه پس از تاریخ اعتبار یافتن این اساسنامه برای عضو ذینفع داده شود. هرگاه هیات مدیره تصمیم مغایری اتخاذ نکرده باشد موادی که بدوا عرضه شده مربوط به یک دوره یک ساله خواهد بود که متعاقب سالی است که این اساسنامه درباره عضو ذینفع اعتبار می یابد و همچنین هرگاه از طرف هیات مدیره اقدام مغایری به عمل نیامده باشد اطلاعات بعدی که نباید دیرتر از اولین روز ماه نوامبر هر سال تسلیم شود مربوط به یک دوره یک ساله متعاقب تسلیم اطلاع خواهد بود.
چ- از بابت موادی که یک عضو حاضر است در اختیار موسسه بگذارد موسسه محل و طریقه تحویل و برحسب اقتضاء صورت و ترکیب موادی که تحویل آن را از عضو مزبور تقاضا نموده تعیین خواهد کرد- موسسه همچنین مقدار مواد تحویل شده را ممیزی و میزان آن را متناوبا باطلاع اعضاء خواهد رسانید.
ح- موسسه مسئول انبار کردن و حفاظت موادی است که در تصرف دارد و باید اطمینان حاصل کند که مواد مزبور اولا از تغییرات جوی ثانیا از نقل و انتقال ویا مصارف غیر مجاز ثالثا از لطمه و انهدام منجمله خرابکاری رابعا از تصرف قاهرانه مصون خواهد بود. موسسه در مورد انبار کردن مواد شکاف پذیر مخصوص باید مراقبت نماید که مواد مزبور از نظر جغرافیایی بقسمی توزیع گردد که مقادیر زیادی از آن در یک کشور یا در یک منطقه جهان تمرکز نیابد.
خ- موسسه در سریعترین مدتی که عملا میسر باشد از اقلام ذیل آنچه را که لازم بداند ایجاد و وضع خواهد کرد.
1- مراکز و تجهیزات و تاسیسات برای تحویل و انبار کردن و توزیع مواد.
2- وسایل مادی حفاظت.
3- مقررات کافی برای بهداشت یا جلوگیری از مخاطرات.
4- آزمایشگاههای ممیزی برای تجزیه و بازرسی مواد دریافت شده.
5- منازل و اماکن اداری جهت کارمندانی که وجودشان برای انجام امور مذکور در فوق لازم است.
6- موادیکه طبق مفاد این ماده تحویل شده است به تشخیص هیئت مدیره و بنابر مقررات این اساسنامه مورد استفاده قرار خواهد گرفت- هیچیک از اعضاء حق ندارد بخواهد موادی را که در اختیار موسسه میگذارد علیحده نگاهداری شود و یا طرح بخصوصی را جهت مصرف مواد مزبور معین نماید.


ماده دهم - در خدمات و تجهیزات و تأسیسات
اعضاء میتواند خدمات و تجهیزات و تأسیساتی را که بتواند بانجام مقاصد و وظایف موسسه کمک کند در اختیار موسسه بگذارند.


ماده یازدهم - در طرحهای موسسه
الف - هر عضوی یا دسته ای از اعضاء موسسه که مایل باجرای طرحی مربوط بتحقیق درباره انرژی اتمی یا توسعه آن یا استفاده عملی از آن جهت مقاصد غیرنظامی باشد میتواند کمک موسسه را در تأمین مواد شکاف پذیر مخصوص و خدمات و تجهیزات و وسایل و تأسیسات لازم برای این مقصود تقاضا کند. هر تقاضائی از این قبیل باید با توضیح مقصود و حدود طرح توأم باشد و اینگونه تقاضاها از طرف هیئت مدیره بررسی خواهد شد.
ب- موسسه همچنین میتواند بنا بتقاضای یک عضو و یا دسته ای از اعضاء در انعقاد قراردادهایی جهت تأمین اعتبارات مالی از طرف منابع خارجی برای اجرای چنین طرحهایی مساعدت نماید و ضمن انجام چنین مساعدتی هیچگونه تضمین یا قبول مسئولیت مالی درباره آن طرح از موسسه تقاضا نخواهد شد.
پ- موسسه میتواند تدارک تمام مواد و خدمات و تجهیزات و تأسیسات لازم برای هر طرح را بتوسط یک یا چند عضو خود ترتیب بدهد و یا تدارک آنرا بنا بر تمام عضو یا اعضائی که تقاضا کرده اند کلا یا جزئا بعهده بگیرد.
ت- موسسه میتواند برای بررسی هر تقاضائی شخص یا اشخاص ذیصلاحیتی را بقلمرو آن عضو و یا آن دسته از اعضاء که تقاضا کرده اند برای مطالعه طرح منظور اعزام دارد و در انجام این امر موسسه با موفقت آن عضو یا آن دسته از اعضاء که تقاضا کرده اند میتواند افرادی از کارمندان خود یا از اتباع ذیصلاحیت هر یک از اعضاء خود را مورد استفاده قرار دهد.
ث - هیئت مدیره قبل از تصویب هر طرحی بنا بر مقررات این ماده بمراتب ذیل توجه لازم خواهد کرد.
1- فایده طرح و از جمله قابل اجرا بودن آن از نظر علمی و فنی.
2- کفایت نقشه ها واعتبارات و کادر فنی باندازه ای که اجرای طرح را بصورت ثمربخشی تأمین سازد.
3- پیش بینی مقررات اساسی بهداشت و جلوگیری از مخاطرات بقسمی که برای تماس با مواد و نقل و انتقال و انبار کردن آن و عمل و تأسیسات کافی باشد.
4- عدم توانایی آن عضو یا آن دسته از اعضاء تقاضا کننده جهت تأمین اعتبارات و مواد و تأسیسات و تجهیزات و خدمات لازم.
5- توزیع عادلانه مواد و منابع دیگری که در اختیار موسسه می باشد.
|6- احتیاجات مخصوص مناطق عقب مانده جهان.
7- مسائل مربوطه دیگر.
ج- پس از تصویب هر طرحی موسسه یا عضو یا دسته ای از اعضاء آن طرح را تسلیم کرده است قراردادی منعقد خواهد ساخت و در این قرارداد:
1- میزان هر ماده شکاف پذیر مخصوص و مواد دیگری که لازم است برای طرح تخصیص یابد پیش بینی خواهد شد.
2- انتقال مواد شکاف پذیر مخصوص از محل حفاظت آن حین تنظیم قرارداد(اعم از اینکه تحت حفاظت موسسه یا عضوی باشدکه آنرا جهت استفاده در طرح های موسسه تدارک کرده) به عضو یا دسته ای که از اعضاء که طرح را تسلیم نموده اند تحت کیفیاتی که حمل و نقل بدون مخاطره و مقررات علمی بهداشتی وصحی را تأمین نموده باشد پیش بینی خواهد شد.
3- شرایط و کیفیات و از جمله قیمتی که طبق آن باید مواد و خدمات و تجهیزات و تأسیساتی از طرف خود موسسه فراهم گردد معین خواهد شد و در صورتیکه اینگونه مواد و خدمات و تجهیزات و تأسیسات باید توسط یکی از اعضاء تهیه شود شرایط و کیفیات آن بقسمی که بین آن عضو یا آن دسته از اعضاء تهیه کننده طرح و عضو تدارک کننده مقرر شد معین خواهد گشت.
4- ضمنا از عضو یا آن دسته از اعضاء که طرح را تسلیم کرده است تعهد گرفته خواهد شد که اولا از کمک پیش بینی شده برای پیشرفت هیچ منظور نظامی استفاده نشود ثانیا با وجود تصمیمات مربوطه مصرحه در قرارداد طرح موضوع قرارداد مشمول تدابیر احتیاطی مندرجه در ماده 12 خواهد بود.
5- برای حفظ حقوق و منافع موسسه و عضو یا اعضاء ذینفع در اختراعات یا اکتشافات یا حقوق انحصاری ناشی از طرح پیش بینی مقتضی خواهد شد.
6- برای فیصله اختلافات پیش بینی مقتضی خواهد شد.
7- هر پیش بینی دیگر مربوط بموضوع بعمل خواهد آمد.
چ- مقررات این ماده در صورت اقتضا شامل هر گونه تقاضای مواد و خدمات و تأسیسات و تجهیزات مربوط بطرحی که در حال اجرا میباشد نیز میگردد.


ماده دوازدهم- در تدابیر احتیاطی تضمینات
الف- در مورد هر طرح مربوط بخود موسسه یا هر قراردادی که اصحاب ذینفع در آن از موسسه اجرای تدابیر احتیاطی را تقاضا کرده باشند موسسه حقوق و مسئولیت های ذیل را تا حدی که مربوط بدان طرح یا قرارداد میگردد دارا میباشد.
1- رسیدگی بنقشه تجهیزات و تأسیسات مخصوص و از جمله راکتورهای هسته ای
Nucleas و تصویب آن منحصرا از لحاظ حصول اطمینان براینکه نقشه مزبور موجب پیشرفت هیچ منظور نظامی نخواهد بود و با مقررات اساسی بهداشت و جلوگیری از مخاطرات منطبق میباشد و تدابیر احتیاطی و تصمیمات مقرر در این ماده میتواند بنحو موثری درباره آن اجرا شود.
2- تقاضای اجرای هرگونه مقررات بهداشتی و تدابیر احتیاطی که موسسه وضع نماید.
3- تقاضای نگاهداری و تهیه فهرست روشنی از سابقه عملیات که بسهولت امکان احتساب بمواد اولیه یا مواد شکافت پذیر مخصوص که جهت طرح یا قرارداد استعمال یا تولید شده کمک کند.
4- مطالبه و دریافت گزارش هائی درباره پیشرفت عملیات.
5- تصویب طرق اجرای عملیات شیمیایی روی مواد قابل تشعشع صرفا(از لحاظ حصول اطمینان اینکه این عملیات شیمیایی باستفاده مواد در مقاصد نظامی منجر نخواهد گشت و با مقررات اساسی بهداشت و جلوگیری از مخاطرات منطبق خواهد بود و نیز تقاضای اینکه مواد شکاف پذیر مخصوصی که بصورت یک محصول فرعی جمع آوری یا تولید میشود در مقاصد غیرنظامی و تحت تضمینات مداوم موسسه برای تحقیقات علمی یا راکتور یا اعم از موجود یا آنچه در دست ساختمان است و از طرف عضو یا اعضاء ذیعلاقه مشخص خواهد شد مورد استفاده قرار گیرد و نیز تقاضای اینکه هرگونه مازاد مواد شکاف پذیر مخصوص که بصورت یک محصول فرعی از آنچه برای عملیات مذکور در فوق لازم است جمع آوری یا تولید میشود بمنظور جلوگیری از ذخیره شدن آن نزد موسسه بامانت گذاشته شود مشروط براینکه این مواد شکاف پذیر مخصوص که بدین نحو نزد موسسه بامانت سپرده می شود بنا بتقاضای عضو یا اعضاء ذینفع بلافاصله بآن عضو یا آن اعضا که ذینفع هستند مسترد گردد تا تحت شرایط مذکوره در فوق بمصرف برسانند.
6- بازرسانی که از طرف موسسه پس از مشورت با دولت یا دولتهای دریافت کننده کمک معین خواهد شد. بقلمرو آن دولت یا آن دولتها اعزام دارد و این بازرسان عنداللزوم برای احتساب مواد اولیه و مواد شکافت پذیر مخصوص تدارک شده و محصولات بدست آمده از مواد شکافت پذیر مخصوص و تشخیص ایفاء تعهدات مربوط به عدم استفاده برای پیشرفت منظور نظامی مندرج در قسمت ج -4 ماده 11 و مقررات بهداشتی و تدابیر احتیاطی مندرج در قسمت الف - 2 این ماده و نیز سایر کیفیات مصرحه در قرار بین موسسه و دولت یا دولتهای ذینفع در هر موقع بهرجا و هر برنامه کار و هر شخصی که باقتضای سمت خود با مواد و تجهیزات و تأسیساتی سروکار دارد که طبق مقررات این اساسنامه باید حفاظت شوند حق مراجعه خواهند داشت بازرسان معین شده از طرف موسسه در صورت تقاضای دولت ذینفع با نمایندگانی از مقامات آن دولت همراه خواهند شد مشروط براینکه در اجرای وظائف این بازرسان از این جهت تأخیر و یا از جهت دیگر ممانعتی حاصل نشود.
7- در صورتیکه تعهدات و مقررات از طرف دولت یا دولتهای دریافت کننده کمک مراعات نشود و یا ناقص باشد و اقدامات اصلاحی نیز در مدت معقولی بعمل نیاید کمک موسسه را معلق کند یا خاتمه دهد و مواد و تجهیزاتی که از طرف موسسه یا یک عضو آن جهت اجرای طرح تدارک شده مسترد دارد.
ب- یک هیئت بازرسی برحسب احتیاج تشکیل دهد و این هیئت بازرسی مسئول است کلیه عملیاتی که مستقیما بوسیله موسسه اداره می شود بازرسی و اطمینان حاصل کند که موسسه آن اقدامات بهداشتی و تدابیر احتیاطی که اجرای آنرا در طرح هائی که منوط بتصویب یا تحت سرپرستی و نظارت موسسه میباشد مقرر داشته خود مورد عمل قرار داده است و نیز اطمینان حاصل کند که اقدامات کافی بعمل آمده تا مواد اولیه یا مواد شکاف پذیر مخصوصی که در حفاظت موسسه میباشد و یا در عملیات خود موسسه استعمال گشته و یا تولید شده است برای پیشرفت هیچ منظور نظامی مورد استفاده قرار نگیرد. موسسه برای جبران هر عدم مطابقت یا هر منقصتی اقدامات کافی بعمل خواهد آورد.
پ- هیئت بازرسی همچنین مسئولیت دارد که حساب مندرج در قسمت الف 6- این ماده را بخواهد و ممیزی کند و اطمینان حاصل نماید که تعهد مصرح در قسمت ج - 4 ماده 11 و مقررات مصرحه در قسمت الف -2 این ماده و نیز سایر کیفیات هر طرح بقسمی که در قرارداد بین موسسه و دولت یا دولتهای ذینفع تصریح گشته مراعات شده است.
بازرسان هر تخلف از شرطی را به مدیر کل گزارش میدهند و مشارالیه گزارش مزبور را به هیئت مدیره تسلیم می کند و هیئت مدیره به دولت یا دولتهای دریافت کننده کمک دیگر مراجعه و تقاضا خواهد کرد که فورا هر تخلفی که هیئت بازرسی وقوع آنرا تشخیص داد جبران کنند هیئت مدیره این تخلف را به کلیه اعضاء شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل گزارش خواهد داد و در صورتیکه از طرف دولت یا دولت های ذینفع در مدت معقولی اقدامات اصلاحی بنحو اتم بعمل نیاید هیئت می تواند یکی از تصمیمات یک و یا هر دو را در آن واحد اتخاذ کند.
1- تقلیل یا تعلیق کمکی که از طرف موسسه یا یکی از اعضاء فراهم گشته.
2- تقاضای اعاده مواد و تجهیزاتی که در اختیار یک عضو یا دسته ای از اعضاء گذاشته شده است. همچنین موسسه می تواند طبق ماده 19 استفاد ه از امتیازات و حقوق ناشیه از عضویت را درباره عضو متخلف معلق سازد.


ماده سیزدهم - در تأدیه مطالبات اعضاء
جز در مواردیکه بین هیئت مدیره و عضوی که برای موسسه مواد خدمات و تجهیزات و تأسیسات تدارک می کند بصورت دیگری توافق شده باشد هیئت مدیره با عضو تدارک کننده قراردادی جهت ترتیب تأدیه بهای اقلام تدارک شده منعقد خواهد کرد.


ماده چهاردهم - در مقررات مالی
الف- هیئت مدیره بودجه سالیانه که متضمن برآورد مخارج موسسه خواهد بود به کنفرانس عمومی تسلیم خواهد نمود و مدیر کل برای تسهیل کار هیئت طرح بودجه را بدوا تهیه مینماید و اگر کنفرانس عمومی برآورد مزبور را تصویب نکند آنرا با توصیه هائی به هیئت مدیره بازمیگرداند و در آنصورت هیئت برآورد جدیدی برای تصویب به کنفرانس عمومی تسلیم خواهد نمود.
ب- مخارج موسسه در اقلام زیر طبقه بندی میشود:
1- مخارج اداری که عبارتند از:
اولا- مخارج کارمندان موسسه باستثنای مخارج کارمندانی که بعلت ارتباط با مواد و خدمات و تجهیزات و تأسیسات مصرحه در قسمت ب 2 که ذیلا ذکر میشود استخدام شده اند مخارج اجلاسات و مخارجی که جهت تهیه طرحهای موسسه و توزیع اطلاعات لازم است.
ثانیا مخارج اجرای تدابیر احتیاطی و تضمینات مصرحه در ماده 12 د ر مورد طرحهای موسسه یا تضمینات قسمت الف - 5 ماده 3 در مورد هر قرارداد و یا چند جانبه و نیز مخارج نقل و انتقال و انبار کردن مواد شکاف پذیر مخصوص علاوه برمخارج نقل و انتقال وانبارداری مصرحه در بند ث این ماده.
2- مخارجی که در قسمت ب 1 این ماده پیش بینی نشده و بمواد و لوازم و تأسیسات و تجهیزاتی ارتباط دارد که بوسیله موسسه جهت انجام وظایف مجاز آن تحصیل و یا ایجاد شده باشد و همچنین قیمت مواد و خدمت و تجهیزات و تأسیساتی که از طرف موسسه و بموجب قراردادها برای یک یا چند عضو تدارک شده است.
پ- هیئت مدیره ضمن تعیین مخارج مصرحه در قسمت ثانوی بند ب 1 مذکور در فوق وجوهی را که طبق قراردادهای دو یا چند جانبه با موسسه از بابت اجرای تضمینات قابل استرداد باشد کسر خواهد کرد.
ت- هیئت مدیره مخارج مصرحه در قسمت ب 1 مذکور در فوق را بنا به نسبتی که باید از طرف کنفرانس عمومی تعیین شود تقسیم خواهد کرد و کنفرانس عمومی در تعیین این نسبت از اصول متخذه از طرف ملل متحد برای پرداخت سهمیه دول عضو در بودجه عمومی سازمان ملل پیروی خواهد نمود.
ث- هیئت مدیره متناوبا تعرفه ای برای مخارج و از جمله تعرفه واحدی برای اجرت انبارداری و نقل و انتقال مواد خدمات و تجهیزات و تأسیساتی که بوسیله موسسه جهت اعضاء تدارک میشود تعیین خواهد کرد. تعرفه مزبور بقسمی تنظیم خواهد شد که عایدات کافی جهت مقابله یا مخارج و قیمت های مصرحه در قسمت ب - 2 مذکور در فوق پس از وضع هدایای داوطلبانه ای که هیئت مدیره میتواند طبق بند ج باین منظور تخصیص دهد تأمین نماید.
وجوهی که بوسیله این تعرفه عاید میشود در اعتبار جداگانه ای نگاهداری خواهد شد تا بابت مواد و خدمات و تجهیزات و تاسیساتی که بوسیله اعضاء تدارک شده به آنها تأدیه گردد و یا به مصرف سایر مخارج مصرحه در قسمت ب 2 مذکور در فوق که ممکن است بوسیله خود موسسه ایجاد گردد رسانیده بشود.
ج- هر نوع مازادی که عواید مصرحه در بند ث برمخارج مندرج در آن بند داشته باشد و کلیه وجوهی که داوطلبانه بموسسه اهدا شود در یک اعتبار عمومی نگاهداری خواهد شد و طبق نظر هیئت مدیره با تصویب کنفرانس عمومی بمصرف خواهد رسید.
چ- بشرط رعایت قواعد و حدودی که از طرف کنفرانس عمومی بتصویب رسیده باشد هیئت مدیره اختیار خواهد داشت که هم بنمایندگی از طرف موسسه باستقراض مبادرت ورزد بدون اینکه هیچگونه مسئولیتی از بابت قروض که با استفاده از این اختیار بوجود آمده براعضاء موسسه تحمیل گردد و هم وجوهی که داوطلبانه بموسسه اهدا میشود قبول نماید.
ح- تصمیمات کنفرانس عمومی در خصوص مسائل مالی و نیز تصمیمات هیئت مدیره درباره میزان بودجه موسسه به اکثریت دو ثلث از اعضاء حاضر و رأی دهنده اتخاذ خواهد شد.


ماده پانزدهم - در امتیازات و مصونیتها
الف - موسسه در قلمرو هر یک از اعضاء خود از شخصیت حقوقی و امتیازات و مصونیت هائی که برای انجام وظایف آن لازم باشد برخوردار خواهد شد.
ب- نمایندگان اعضاء و همچنین اعضاء علی البدل و مشاورین آنان و کسانیکه به عضویت هیئت مدیره منصوب میشوند و اعضاء علی البدل و مشاورین آنان و مدیر کل و کارمندان موسسه از امتیازات و مصونیتهایی بهره مند خواهند بود که برای آزادی آنان در عمل جهت انجام وظائف مربوط موسسه لازم باشد.
پ- شخصیت حقوقی و امتیازات و مصونیتهائی که در این ماده بدان اشاره شد بموجب قرارداد یا قراردادهای جداگانه ای که در انعقاد آن مدیر کل بنمایندگی از موسسه و طبق تعلیمات هیئت مدیره اقدام خواهد کرد بین موسسه و اعضاء تعیین خواهد شد.


ماده شانزدهم - در رابطه با سایر سازمانها
الف - هیئت مدیره با تصویب کنفرانس عمومی مجاز است برای ایجاد رابطه مقتضی بین موسسه و سازمان ملل متحد یا هر سازمان دیگری که کار آن بکار موسسه مربوط باشد موافقتنامه یا موافقتنامه هایی که رابطه بین موسسه و سازمان ملل را برقرار میسازد متضمن نکات ذیل خواهد بود:
1- اینکه از طرف موسسه گزارشهای مندرجه در قسمتهای ب -4 و ب 5 ماده 3 بسازمان تسلیم شود.
2- این که موسسه قطعنامه های مربوط بموسسه را که در مجمع عمومی یا یکی از شوراهای آن بتصویب رسید مورد مطالعه قرار دهد و در صورتی که تقاضا شده باشد در باره اقدامی که طبق مفاد این اساسنامه در نتیجه مطالعه قطعنامه از طرف موسسه یا اعضای آن بعمل آمده گزارشی به مقام صالح سازمان ملل تسلیم نماید.


ماده هفدهم - در رفع اختلافات
الف - هر مسئله یا اختلافی در باب تفسیر یا اجرای این اساسنامه که با مذاکره فیصله نیافته باشد طبق اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به آن دیوان ارجاع خواهد شد مگر اینکه طرفین ذینفع برای رفع اختلاف بطریق دیگری توافق کنند.
ب - کنفرانس عمومی و هیئت مدیره هر یک جداگانه حق دارد بشرط اجازه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از دیوان بین المللی دادگستری تقاضا کند که در هر مسئله حقوقی که در حدود فعالیت موسسه پیش آید نظر مشورتی ابراز نماید.


ماده هیجدهم - در اصلاحات و کناره گیری
الف - هر یک از اعضاء می تواند اصلاحاتی را در این اساسنامه پیشنهاد کند. رونوشتهای مصدقی از متن هر اصلاحی که پیشنهاد شده از طرف مدیر کل تهیه و لااقل نود روز قبل از تاریخ رسیدگی کنفرانس عمومی پیشنهاد مزبور جهت اعضاء فرستاده خواهد شد.
ب- در پنجمین اجلاس کنفرانس عمومی سالیانه بعد از تاریخ اعتبار یافتن این اساسنامه موضوع تجدید نظر عمومی در مقررات این اساسنامه در دستور آن دوره اجلاسیه گذاشته خواهد شد و در صورت تصویب اکثریت اعضاء حاضر و رأی دهنده این تجدید نظر در کنفرانس عمومی بعدی بعمل خواهد آمد و از آن ببعد پیشنهادهای مربوط به مسئله تجدید نظر عمومی در این اساسنامه میتواند طبق همین رویه برای اتخاذ تصمیم به کنفرانس عمومی تقدیم شود.
پ- اصلاحات وقتی برای اعضاء الزام آور میگردد که:
1- کنفرانس عمومی پس از بررسی ملاحظاتی که از طرف هیئت مدیره در مورد هر اصلاح پیشنهاد شده تقدیم گشته آنرا با اکثریت دو ثلث اعضاء حاضر و رأی دهنده تصویب کرده باشد.
2- دو ثلث از اعضاء با رعایت مقررات قانون اساسی خود آنرا پذیرفته باشد قبول اصلاحات از طرف هر عضو یا تسلیم سند قبول به دولتی که طبق بند پ از ماده 21 امانت دار اسناد خواهد شد صورت خواهد گرفت.
ت- هر عضوی می تواند پس از انقضای مدت پنج سال از تاریخ اعتبار یافتن این اساسنامه در هر موقع که مایل به قبول اصلاحی در این اساسنامه باشد پس از اعلام کتبی به دولتی که طبق بند پ از ماده 21امانت دار اسناد است از عضویت موسسه کناره گیری کند و دولت امانت دار اسناد بلافاصله این کناره گیری را به اطلاع هیئت مدیره و کلیه اعضاء خواهد رسانید.
ث- کناره گیری یک عضو از موسسه درالزامات ناشی از قراردادی که طبق ماده 11 بعهده آن عضو می باشد یا در تعهداتی که آن عضو از لحاظ بودجه همان سال کناره گیری بعهده دارد تأثیری نخواهد داشت.


ماده نوزدهم - در تعلیق امتیازات
الف - هر عضوی که در پرداخت سهمیه مالی خود به موسسه تأخیر کند و مبلغی که تأدیه آن تأخیر شده مساوی یا زیادتر از مبلغی باشد که عضو مزبور ملزم بتأدیه آن در دو سال اخیر بوده است حق رأی در موسسه نخواهد داشت معذالک در صورتی که کنفرانس عمومی تشخیص دهد که تأخیر تأدیه در اثر کیفیاتی مافوق قدرت عضو مزبور بوده میتواند به آن عضو اجازه شرکت در رأی بدهد.
ب- هرگاه عضوی در نقض مقررات این اساسنامه یا هر قراردادی که طبق مقررات این اساسنامه منعقد نموده اصرار ورزد کنفرانس عمومی میتواند بنابر توصیه هیئت مدیره به اکثریت دو ثلث از اعضاء حاضر و رأی دهنده امتیازات و حقوق عضویت آن عضو را معلق سازد.


ماده بیستم - در تعاریف
در این اساسنامه:
1- منظور از اصطلاح(ماده شکاف پذیر مخصوص) پلوتونیوم 239 و اورانیوم غنی شده یا چند ایزوتوپ 235و233 و هر محصولی که محتوی یک یا چند قلم از ایزوتوپهای مذکور در فوق و همچنین هرماده شکاف پذیر دیگر که هیئت مدیره به مرور تعیین خواهد کرد میباشد ولی اصطلاح ماده شکاف پذیر مخصوص شامل مواد اولیه نیست.
2- منظور از تعریف اورانیوم غنی شده با ایزوتوپ 235 و 233 اورانیومی است که محتوی ایزوتوپ 235و233 یا هردو بمقداری باشد که نسبت بین مجموع این دو ایزوتوپ با ایزوتوپ 238 بیشتر از نسبت ایزوتوپ 235 و ایزوتوپ 238 که در طبیعت بدست می آید باشد.
3- منظور از اصطلاح "مواد اولیه" اورانیومی است محتوی مخلوطی از ایزوتوپها بنسبتی که در طبیعت یافت میشود و یا اورانیومی که مقدار ایزوتوپ 235 آن کمتر از میزان طبیعی باشد توریوم
Thorium و نیز تمام مواد مذکور در فوق بشکل فلز یا آلیاژ یا ترکیبات شیمیایی مواد پرعیار شده و هر نوع ماده دیگر که یک یا چند قلم از مواد فوق را با عیاری که هیئت مدیره به مرور تعیین خواهد نمود دارا باشد و همچنین هر ماده دیگری که هیئت مدیره بمرور تعیین خواهد کرد.


ماده بیست و یکم - در امضاء و قبول و اعتبار یافتن اساسنامه
الف- از تاریخ 26 اکتبر 1956 امضای این اساسنامه از طرف دول عضو سازمان ملل متحد یا دول عضو هر یک از موسسات تخصصی آن آغاز خواهد شد و تا مدت نود روز امضاء آن از طرف دول مزبور میسر می باشد.
ب- دول امضاء کننده با تسلیم اسناد تصویب جزء اصحاب این اساسنامه خواهند شد.
پ- اسناد تصویب از طرف دول امضاء کننده و اسناد الحاقی دولت هایی که عضویت آنها طبق بند ب از ماده 4 این اساسنامه بتصویب رسیده نزد دولت ایالات متحده آمریکا که بدینوسیله بعنوان دولت امانت دار معین شده گذارده خواهد شد.
ت- تصویب یا قبولی این اساسنامه از طرف هر دولت طبق مقررات قانون اساسی آن دولت صورت خواهد گرفت.
ث- این اساسنامه باستثنای ضمیمه آن بمحض تسلیم اسناد تصویب یا قبول از طرف 18 دولت طبق بند ب - این ماده اعتبار خواهد یافت مشروط بر اینکه لااقل سه دولت از دولت های کانادا و ایالات متحده آمریکا، فرانسه، دولت متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بین 18 دولت مزبور باشد اسناد تصویب یا قبولی که بعدا تسلیم شود از تاریخ وصول اعتبار خواهد یافت.
ج- دولت امانت دار کلیه دول امضاء کننده را به فوریت از تاریخ تسلیم هر سند تصویب و نیز از تاریخ اعتبار یافتن این اساسنامه مستحضر خواهد داشت دولت امانت دار تاریخ عضویت دولی که بعدا عضویت یابند باستحضار کلیه امضاءکنندگان و اعضاء خواهد رسانید.
چ- ضمیمه این اساسنامه از نخستین روزی که برای امضاء اساسنامه معین شده اعتبار خواهد یافت.


ماده بیست و دوم - در ثبت در سازمان ملل
الف- این اساسنامه بوسیله دولت امانت دار طبق ماده 152 منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسید.
ب - قراردادهای منعقده بین موسسه و یا یک یا چند عضو آن یا قراردادهای بین موسسه و یک یا چند سازمان دیگر و نیز قراردادهای بین اعضاء که منوط بتصویب موسسه می باشد در نزد موسسه به ثبت خواهد رسید درصورتیکه ماده 102 منشور ملل متحد ثبت اینگونه قراردادها را الزام کرده باشد موسسه آنرا نزد سازمان به ثبت خواهد رسانید.


ماده بیست و سوم - در متون معتبر و رونوشتهای مصدق
این اساسنامه که بزبانهای چینی و انگلیسی و فرانسوی و روسی و اسپانیائی تنظیم شده و هر متن آن علی السویه معتبر می باشد در بایگانی دولت امانت دار ضبط خواهد شد و رونوشتهای مصدقی از آن بوسیله دولت امانت دار به دولتهای کشورهای امضاء کننده و نیز به دولتهای کشورهائی که طبق بند ب از ماده 4 به عضویت پذیرفته شده اند تسلیم خواهد شد.
با توجه بمراتب مذکور در فوق امضاء کننده گان ذیل که دارای اختیارات لازم هستند این اساسنامه را امضاء میکنند این اقدام در بیست و ششمین روز اکتبر سال 1956 در مقر سازمان ملل انجام پذیرفت.
ضمیمه شماره یک - در کمیسیون مقدماتی
الف - در نخستین روزیکه این اساسنامه برای امضاء آماده میشود یک کمیسیون مقدماتی بوجود خواهد آمد و این کمیسیون مرکب خواهد بود از یک نماینده از هر یک از کشورهای استرالیا- بلژیک - برزیل - کانادا- چکوسلواکی - فرانسه- هند- پرتقال- اتحادیه آفریقای جنوبی- اتحاد جماهیر شوروری سوسیالیستی - کشورهای متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و ایالات متحده آمریکا بعلاوه یک نماینده از هر یک از شش کشور دیگری که باید کنفرانس بین المللی تنظیم اساسنامه موسسه بین المللی انرژی اتمی انتخاب نماید این کمیسیون مقدماتی تا اعتبار یافتن این اساسنامه و سپس تا زمانی که طبق ماده 4 کنفرانس عمومی تشکیل نشده و هیئت مدیره انتخاب نگشته است ادامه خواهد یافت.
ب- مخارج این کمیسیون مقدماتی ممکن است با وامی که از طرف سازمان ملل متحد داده میشود تأمین گردد و کمیسیون مقدماتی با مقامات صالحه سازمان ملل برای این منظور ترتیبات لازم و از جمله ترتیب تأدیه این وام را از طرف موسسه خواهند داد و هرگاه این اعتبارات کافی نباشد کمیسیون مقدماتی میتواند مساعده هائی از دولتها دریافت کند و این مساعده ها را میتوان از بابت سهمیه ای که دولتهای ذینفع باید به موسسه تأدیه کنند کسر نمود.
کمیسیون مقدماتی:
1- متصدیان امور خود را انتخاب و آئین نامه داخلی خود را تنظیم می نماید. بنا به ضرورت تشکیل جلسه میدهد و محل اجلاسات خود را معین میکند و کمیته هائی را که لازم تشخیص دهد بوجود میآورد.
2- یک دبیر مأمور اجرا و کارمندان لازم را منصوب خواهد کرد و حدود اختیارات و وظائف آنان را معین خواهد نمود.
3- ترتیب اجلاس نخستین کنفرانس عمومی را که از جمله شامل تهیه دستور موقتی و طرح آئین نامه داخلی میباشد خواهد داد این اجلاس باید هر چه زودتر پس از اعتبار یافتن این اساسنامه بعمل آید.
4- اعضاء نخستین هیئت مدیره را طبق قسمت های الف 1- و الف 2- و بند ب از ماده 4 تعیین میکند.
5- در موضوعات مربوط به موسسه که محتاج به بذل توجه فوری میباشد و از جمله:
الف - امور مالی موسسه.
ب- برنامه ها و بودجه نخستین سال موسسه.
پ- مسائل فنی مربوط به طرح عملیات آینده موسسه.
ت- تشکیل هیئت کارمندان دائمی موسسه.
ث- مقر دائمی موسسه مطالعه و گزارشها و توصیه هائی برای نخستین جلسه کنفرانس عمومی و هیئت مدیره تهیه خواهد کرد.
6- درباره شرایط قرارداد مربوط به مقر موسسه و نیز درباره تعیین وضع حقوقی موسسه و حقوق و تعهدات آن در قبال دولت مهماندار توصیه هائی به نخستین جلسه هیئت مدیره تسلیم خواهد نمود.
الف- طبق ماده 16 این اساسنامه مذاکرات را بمنظور تهیه طرح قرارداد سازمان ملل شروع خواهد کرد این طرح قرارداد باید به نخستین اجلاس کنفرانس عمومی و نیز به نخستین جلسه هیئت مدیره تقدیم شود.
ب- بطوریکه در ماده 16 این اساسنامه پیش بینی شده است در باب روابط موسسه با سایر سازمانهای بین المللی به نخستین جلسه کنفرانس عمومی و هیئت مدیره توصیه هائی تقدیم خواهد کرد.

متن اساسنامه که مشتمل بر 23 ماده و یک ضمیمه است در جلسه روز سه شنبه ششم خرداد ماه 1337 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

 

 

 

 

........................................................................................


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top of Form


Bottom of Form

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     
   
 
 
 
       
 

Description: http://www.guistuff.com/images/11dot.gif

 

 

 

 

 

Description: http://www.dadkhahi.net/law/images/pic1.jpg

Description: http://www.dadkhahi.net/law/images/bism2.gif

 
 
 

 

 

 

 

Description: http://www.dadkhahi.net/law/images/flag1.gif